భగవాన్ నిర్యాణం

Tuesday, May 19, 2009
భగవాన్ కొద్దిరోజుల్లో నిర్యాణం చెందుతారనగా ఒక ఉదయం పార్సీ అతను Framjie మతం ప్రార్థన
'ఉదయించే సూర్యుడికి నేను సాష్టాంగ పడుతున్నాను '
అనేది భగవాన్ ఎడల చదివాడు.

దానికి భగవాన్
'సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు , అదెట్లా సందర్భమవుతుంది? ' అన్నారు.

3 comments:

Anonymous said...

[url=http://sunkomutors.net/][img]http://sunkomutors.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]online store software reviews, [url=http://sunkomutors.net/]Adobe Photoshop CS4[/url]
[url=http://sunkomutors.net/][/url] cheap microsoft office 2000 mp3 software downloads
educational software technologies [url=http://sunkomutors.net/]office hours software[/url] adobe acrobat reader 9 software free download
[url=http://sunkomutors.net/]become software reseller[/url] autocad xref will not print
[url=http://sunkomutors.net/]download windows vista free[/url] new adobe software
looking to buy software [url=http://sunkomutors.net/]office 2003 copy and paste hangs vista[/b]

Anonymous said...

[url=http://sunkomutors.net/][img]http://sunkomutors.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]best online shop software, [url=http://sunkomutors.net/]adobe photoshop cs3 classroom in a book[/url]
[url=http://sunkomutors.net/][/url] adobe photoshop cs4 classroom in a book kaspersky activation code
nero 9 cracks [url=http://sunkomutors.net/]software for ms office[/url] cheap engineering software
[url=http://sunkomutors.net/]microsoft office standard edition 2003 crack[/url] adobe acrobat 9 student
[url=http://sunkomutors.net/]buying club software[/url] buy cheap oem software
software support price [url=http://sunkomutors.net/]adobe photoshop cs4 tutorial free[/b]

Anonymous said...

[url=http://murudobaros.net/][img]http://murudobaros.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]buy photoshop and illustrator, [url=http://murudobaros.net/]center software purchase[/url]
[url=http://murudobaros.net/]discount software students[/url] software like adobe phone software canada
oem vs retail software [url=http://murudobaros.net/]office 2002 software[/url] software for retail stores
[url=http://murudobaros.net/]autocad mechanical[/url] Pro Finale
[url=http://murudobaros.net/]autocad software[/url] on line store software
publisher software downloads [url=http://murudobaros.net/]macromedia flash5 software[/b]