ధ్యానంలో వూపిరి ఆగిపోయి

Monday, June 1, 2009
ఒకసారి చలం అడిగాడు

'ధ్యానంలో వూపిరి ఆగిపోయి ఉక్కిరి బిక్కిరై మెళుకువ వస్తుంది.
ఏం చెయ్యను, భగవాన్ ?'

దానికి భగవాన్,
'ఆ ఊపిరి పూర్తిగా ఆగిపోతే ఏ చిక్కూ ఉండదు. '
అని వేళాకోళం చేశారు. అందరూ నవ్వారు.

Blog Archive