భగవాన్ ని ఈడ్చి ఒక లెంపకాయ కొట్టింది !

Wednesday, June 3, 2009
భగవాన్ కొండపైన ఉన్నప్పుడు ఆయన భోజనం చేస్తుండగా, ఓ పెద్ద కోతి వచ్చి విస్తరి పక్కన కూచుంది. భగవాన్ మొదటి ముద్ద నోట్లో పెట్టుకోబోతూ, ఆ కోతిని చూసి ఆ ముద్దని దానికిచ్చేశారు. ఆ కోతి ఆ ముద్దని తినకుండా విస్తట్లో పెట్టేసి భగవాన్ ని యీడ్చి ఒక లెంపకాయ కొట్టింది.

'ఇదేమిటి, నీకే ముందు పెట్టాను కదా! నన్నెందుకు కొట్టావు ?' అని భగవాన్ అడిగారు.
'ఇతను కోతులకు రాజు. ఇతన్ని రాజుని గౌరవించినట్లు గౌరవించాలి ' అని
తనలో తాననుకున్నట్టుగా అని ఆ ప్రకారం అతనికి వేరే విస్తరి వేయించి వడ్డించారు.

అప్పుడు ఆ కోతి సంతోషంగా తిని వెళ్ళిపోయింది.

0 comments:

Blog Archive