ఎవరికన్నా వొళ్ళు బాగాలేకపోతే, వంటలో మార్పుతోనే . . .

Wednesday, June 17, 2009
ఒక భక్తురాలు సంపూర్ణమ్మ అనుభవాల్లోంచి -

నాకు వంట అంత చేతకాదు. పైగా మా వంట విధం వేరు, ఆశ్రమం వంట వేరు. భగవాన్ నా పక్కన వుండి ఎట్లా అవీ తయారుచెయ్యాలో వోపికతో నేర్పారు. ఆ పూటకి ఏమేమి తయారు చెయ్యాలో ఆయనయే చెప్పడం, ఆ పదర్ధాలు ఎట్లా తయారుచెయ్యాలో కూడా ప్రతి చిన్న విషయం చెప్పడమును. 'ఇదేమిటి? యీ వంట? ' అని చాలా నవ్వుగా వుండేది నాకు.

అల్లం, మెంతులు, వాము, మిరియాలు, ధనియాలు, ఇంగువ - ఇవన్నీ ఎక్కువ వాడిక ఆశ్రమంలో. ఎవరికన్నా వొళ్ళు బాగాలేకపోతే, వంటలో మార్పుతోనే ఆ జబ్బు నయం చేసేవారు భగవాన్. ఏ పదార్థం ఏ కూర ఐనాసరే - బాగా రుబ్బినా, వొండినా, దాంట్లో దోషం పోతుందనేవారు. వొళ్ళు బాగా లేనివారికి పనసకాయని చూస్తే భయం. భగవాన్ ఆ పనసకాయని చెక్కులుతో సహా రుబ్బించి, వొండించింతరువాత అది ఏ అనారోగ్యమూ చేసేది కాదు. భగవాన్ వంటింటి మధ్య వుండేవారు. ఏది కావలసి ఏది అందుకోడానికి వెళ్ళీనా, ఆయనకి ప్రదక్షిణం తప్పదు. ఆయనకు ప్రదక్షిణం చేస్తో వొండుతున్నాననే వుండేది నా మనసులో. కూర, పచ్చడి, సాంబారు ఏదైనా సరే - తయారుకాగానే తాను రుచి చూసే వారు, నాకు రుచి చూపే వారు. నేను వారి చేతికిచ్చిందాంట్లో వారు రుచి కోసం కొంచెం నోట్లో వేసుకుని, తక్కింది వంటలోనే వేసేవారు. దాంతో వంట అంతా ఆయన ప్రసాదమయేది.

అటువెళ్ళి, ఇటు వొచ్చి, వొంటింట్లోనే ఆయన పని. ఎన్నడూ ఏమీ ఆఖ్ఖర్లేనివారు, వంటింట్లోకి వొచి కొంచెం చారు తాగేవారు. తనకి చాలా ఇష్టమైనటు మజ్జిగ పులుసు చేస్తున్నారూ, ఆయనకి సంతోషం - పండగనాడు అన్నీ వొండుతూ వుంటే చూస్తున్న చిన్నపిల్లల సంతోషం. ఏది ఎట్లా రుబ్బాలో, ఎపుడు వెయ్యాలో, ఎంత వుడికించాలో - ఎంత శ్రద్దో ! ఎంతో జాగర్త, ఏదీ లోపం జరగకూడదు.

ఇంకోసారి 'ఎచ్చెమ్మ ఏది చేసినా, నిప్పుకి చూపి, వుడికిందనుకుని స్వామికి పంపుతుంది . వేణమ్మ ఒక్క రవ్వ నిప్పు పైన పెట్టి దించుతుంది. యీ సంగతి వాళ్ళతో చెబితే నాలిక పీక్కుంటారు. కాని, వాళ్ళు ప్రసాదమని నాకు పెట్టినవన్నీ తినాలి. నా ఖర్మం అట్లా అయింది. ఏం చెయ్యను?' అన్నారు. కానీ, ఎచ్చెమ్మపాటి నుంచి ప్రసాదం రాకపోతే, వొచ్చిందాకా భోజనాలు ఆపించేసేవారు ఆశ్రమంలో.

ఏదీ వృధా కాకూడదు, ఒక్క బియ్యపు గింజ, ఆవగింజ కింద పడి వుంటే వొంగి ఏరి తీసి, బుట్టల్లో పడేస్తారు. పచ్చి కరక్కాయల ఊరగాయి, నల్లేరు పచ్చడి, చివరికి వేపాకు కనబడ్డా వంటలో వేయించేవారు. కాని, ఏదీ వెగటివ్వదు. ఏం వేశారో ఎవరూ తెలుసుకోలేరు.

6 comments:

భావన said...

అదృష్టవంతులు వాళ్ళంతా.. ఎంత అదృష్టం చేసుకున్నారో రమణ మహర్షి చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేస్తూ వంట చేసి ఆయనకు పెట్టటం..

Anonymous said...

When a soul gets realization, since there would be no more births, all that is required to be taken from Him will collected like taxes. So people will be around Him like the bees surround the honey. Whether He wants it or not, people will go to Him and get attracted. Those get attracted in turn get into higher state of life and progress further. Surrender gives forth to grace and grace in turn gives more surrender. It is a process, says Swami Sivananda Saraswati. Chalam is an example in this. He was egotistic when he met Maharshi and with Maharshi's one smile Chalam was bowled over and stayed rest of his life at the feet of Maharshi. 40 or 50 years of ignorance melted in a fraction of second. There is nothing amazing about this. It regularly happened with Ramakrishna Paramahansa, Ramana Maharshi, Swami Vivekananda, Swami Sivananda, and Shirdi Sai.

What is amazing is that, we, after so much of wordly success and failures beg the grace of a Maharshi who has no clothes on His body or who does not care what He eats day in and day out. That is the power of spirit.

Parrots who live like a frog in the well comment about God and His existence (like Chalam did) but once they get to know a person like Maharshi, their life makes a U-Turn.

Indian said...

Dear Anonymous,
It would have been nice and pleasure to know the name from whom such a nice,warm and convincing article came.

మనోహర్ చెనికల said...

great work,

i really appreciate your work.

Indian said...

Thank u for all ur support

Anonymous said...

The reference about .. Like collecting Taxes etc., is from
-----------------------
Yoga for Beginners
by Swami Gnaneswarananda
edited and compiled by Mallika Clare Gupta
-----------------------
This is an amazing book by RKMath. Very simple and yet lucid style. Once you start, you cannot put it down. So enchanting.

The rest are from Swami Sivananda Saraswati of Divine Life Society, Rishikesh. Their books are (most) online. Google for their website.

BTW there was an article sometime ago on vaartha website about chalam (vinnavi, kannavi) in Ramana Ashram. One Iyer came to Ashram and would not drink the amudam offered to all residents due to fear. Maharshi heard of this and He Himself took the dose of Iyer too. Nothing happened to Maharshi but Iyer had to go bathroom next time 20 times ;-) [Atman/Brahman is one and the same whether it lives in Iyer or Maharshi. But those who recognize it can do these kinds of things]

Ekkirala BharadvAja garu also gave a similar example. He went and asked a monk living in forests whether he feels any fear at times in the dense forest. The monk said he did not know what fear was like. Then why do we feel it? asked Ekkirala. Because you think you are different from other beings (vEru anipiMcaDaM valla). Once that "mIru vEru, nEnu vEru" feelings creeps in, fear begins to materialize.

Those who realized the soul find that one and all have the same stuff inside. So there is no question of fear/success/failure/crying/jealousy etc.

Blog Archive