నా బిడ్డ అంత చిన్న వయసులోనే ఎందుకు చనిపోయాడు ?

Wednesday, June 3, 2009
వొకరోజు బెంగాల్ నుంచి కొంత మంది వచ్చారు. ఇదివరకే వాళ్ళలో ఒకరు తమ బిడ్డను పోగొట్టుకుని వున్నారు. 'స్వామీ! నా బిడ్డ అంత చిన్న వయసులోనే ఎందుకు చనిపోయాడు. అది ఆ బిడ్డ కర్మ వల్లనా? లేక మేమనుభవించవలసిన కర్మ ఫలితాలేమైన మిగిలివున్నాయా?' .

'లేదు ! పిల్లవాడి ప్రారబ్దశేషం తీరిపోయింది. అది కర్మఫలితమే . మీ విషయానికొస్తే మీరింకెంతమాత్రమూ చింతించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు తాను యిచ్చిన వాటిని తిరిగి తానే తీసుకున్నాడు కనుక.'

'అయితే స్వామీ ! పిల్లవాడు జీవించి వుండి అతనికంటే పెద్దవాళ్ళెవరైనా మనరణించి వుంటే వుంటే, యెవరెక్కువ పాపులు?'

భగవాన్ సమాధానం చెప్పలేదు. మౌనంగా యెటో చూస్తున్నారు.

'స్వామీ! ఒక వ్యక్తి యెక్కువ కాలం జీవించి వున్నాడంటే, తన మోక్షమార్గాన్ని సుగమం చేసుకోవటనికి యెక్కువ అవకాశాలు వున్నట్లే కద?''

'త్వరగా చనిఫోయినవాడు మళ్ళీ జన్మించి
తన ప్రారబ్ద శేషాన్ని పూర్తిచేయటానికే యెక్కువ వెసులుబాటుగా వుంటుంది.'

0 comments:

Blog Archive