భగవాన్ స్మృతులు | చలం - 1 | 'లోకంలో జరిగే అత్యాచారాలకీ, ఈశ్వరుడికీ సంబంధం..'

Tuesday, June 23, 2009


భగవాన్ జీవితంలో ఎన్నో విషయాలు అర్థంకావు - అయన మానవాతీతుడు. ఆయనలో కనపడే వైరుధ్యాలకి మానవుల్లో వెతికినట్లు కారణాలు వెతకటం కాని, విమర్శించడంగాని అజ్ఞానం , ఏ మనిషికి అవసరమైనట్టు ఆ విధంగా మాట్లాడేవారు, ఆచరించేవారు ఆయన. తన చుట్టూ ఆశ్రమంలో జరిగే వాటిలో ఆయనకి ఎంతసంబంధం వుందో చెప్పలేం. సంబంధం వుండనూ వుంది. ఉండనూ లేదు. లోకంలో జరిగే అత్యాచారాలకీ, ఈశ్వరుడికీ సంబంధం వున్నట్టా, లేనట్టా? ఆశ్రమాధికారులూ, ఆశ్రమవాసులూ తరచు ఆయనని అడక్కుండానే ఎన్నో చేసేవారు, భగవాన్ కి ఇష్టం కాదని తెలిసికూడా.

ఆ పనులు భగవాన్ కంటనో, చెవినో పడితేనే గాని, భగవాన్ వాటిని గమనించేవారుకారు. గమనించినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పిలిచి చీవాట్లు వేసే వారు. ఒక్కొక్కసారి యేమీ అనేవారు కారు. ఆశ్రమాధికారి (భగవాన్ తమ్ముడు - చిన్నస్వామి ) మాత్రం భగవాన్ కంటపడకుండా, నిరంతరం నేరస్థుడివలె ఇటూ అటూ తప్పుకు తిరిగేవాడు.

భగవాన్ని దర్శించవచ్చినవారు ఆశ్రమంలో జరిగే ఘోరాలు, అన్యాయాలు, పక్షపాతాలు, డబ్బుగుంజడాలు - ఇవి భగవాన్ తో చెపితే, 'మీరెందుకు వొచ్చారు? ఈ ఆశ్రమంలో జరిగే లోపాల్ని యెంచి సంస్కరించేందుకా అంత దూరం నుంచి వచ్చారు? మీ దేశంలో ఏమీ లేదా సంస్కరించేందుకు? మీరు వచ్చిన పని ఏదో అది చూసుకుని వెళ్ళరాదా?' అనేవారట. ఆశ్రమ ధనం దుర్వినియోగమవుతోందనీ, ధనార్జనే ముఖ్యంగా వుందనీ భగవాన్ తో అంటే, 'వాళ్ళు ధనం కోసం చేరారు, నీకూ ఆ ఆశ వుంటే వాళ్ళలో చేరి చూడు. భాగం పెడతారేమో?' అన్నారట.

తన పేర నెలనెలా వసూలవుతున్న ధనం యెట్లా వినియోగమౌతోందో భగవాన్ పట్టించుకోలేదు. తన పేర యాచించడం భగవాన్ కి యెన్నడూ ఇష్టం లేదు. లక్షలు ఖర్చు పెట్టి కట్టించిన ఆశ్రమాలయానికై యాచించకపోతే, గట్టిగా నిషేధించారు భగవాన్. కాని, విన్నదెవరు? అయినా, పూజలూ, ఊరేగింపులూ, ఉత్సవాలు - ఏవీ లక్ష్యం లేవు భగవాన్ కి. ముఖ్యంగా తనమీద పువ్వులు వెయ్యడం, తనముందు కొబ్బరికాయలు కొట్టడం, హారతులివ్వడం మొదలైనవి ఇష్టం లేదు. పుట్టిన జయంతి చేసినా, చేస్తున్నారు గనుక చూస్తూ కూచునేవారు - కూచోమంటే.

ఆయన దేవతా విగ్రహాల కిచ్చిన హారతి తెచ్చి యిస్తే అందరికి మల్లేనే కళ్ళ కద్దుకుని, విభూతి పెట్టుకునేవారు.

0 comments:

Blog Archive