బట్టలు లేని ఇద్దరు గొప్పవారు

Monday, June 1, 2009
మొదటిసారి గ్రీన్ లీస్ అనే ఆయన భగవాన్ దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు ఒకరితో అంటున్నాడు.

'నా చెల్లెలు ఇంగ్లాండు నుండి వస్తానంటుంది.
ఆమెకు భగవాన్ గురించి, గాంధీగారిని గురించి చాలా రాశాను
యీ దేశంలోకల్లా ముందు చూడవలసిన వాళ్ళు వారిద్దరేనని. కాని తీరా వస్తే ఎట్లా చూపను?
ఇద్దరికి వొంటిమీద బట్టలు సరిగా వుండవు.
ఇద్దరూ అందం లేనివారు.
వీరిద్దరే గొప్పవారంటే ఏమంటుందో ఏమో?' అని.

0 comments:

Blog Archive