భగవాన్ కరుణాప్రసారం

Monday, June 1, 2009
ఒక ఉదయం ఒక ముసలి తెలుగు అతను వొక గుడి దగ్గర గుమ్మంలో నుంచుని వున్నాడు. చలాన్ని చూసి మాట్లాడుతున్నాడు. అతను భగవాన్ కి దూరంగా ఆశ్రమంలో గంటల కొలది నుంచుని ఉండటం చూశాడు చలం .

రాత్రంతా ఇక్కడే పడుకొని వుంటాను ' అన్నాడు, మాటల సందర్భంలో.
'ఏమిటి, ఇక్కడా, వంటరిగానా, భయంలేదా?' అన్నాడు చలం.

'భయమా? ఏం భయం? రాత్రంతా నాపైన భగవాన్ కాంతి వేసి ఉంచుతారు,
నా చుట్టూ నీలం వెలుగు వుంటుంది.
ఆయన కాంతి నాతో వుంటే నాకేం భయం? ' అన్నాడతను.

0 comments:

Blog Archive