ఒక వ్యక్తి చిన్నతనంలోనే మరణించడం, మరొకరు చిరకాలం. . .

Tuesday, July 7, 2009
భగవాన్ ని ఒకరు అడిగారు - 'ఒక వ్యక్తి చిన్నతనంలోనే మరణించడం, మరొకరు చిరకాలం జీవించడం జరుగుతూనే వుంది కదా, వీరిద్దరిలో ఎవరెక్కువ పాపం చేసిన వారు ? '
భగవాన్ మౌనంగా వున్నారు.
మళ్ళీ అతనే 'ఒకరు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తే మోక్షాన్ని చేరడం కొరకు
ప్రయత్నించడానికి ఎక్కువ అవకాశముంటుంది గదా?' అని ప్రశ్నించాడు.

దానికి భగవాన్ 'ఎక్కువ కాలం బ్రతికి ప్రయత్నించే వ్యక్తికన్నా
చిన్నతనంలో మరణించి పునర్జన్మలో మోక్షానికి అనుకూలమైన అవకాశాలు ఎక్కువగా వుంటాయి '

'కర్మలను త్యాగం చేయవలెనని చెప్పడానికి అర్థం వీలయినంతవరకు కర్మలను తగ్గించుకోవాలనేనా?'

'కర్మలను వదలమనడంలోని అర్థం కర్తవు నీవనుకోకుండా కర్మలమీదా, కర్మఫలం మీదా మోహాన్ని వదలమని, నీ కర్మలను అనుభవించడం కోసంగా యీ దేహం లభించిందో వాటిని అనుభవించే తీరాలి. వాటిని వదలివేయడమన్నది వ్యక్తియొక్క ఇష్టాయిష్టాలమీద ఏ మాత్రం ఆధారపడదు'.

0 comments:

Blog Archive