జన్మలు

Thursday, May 21, 2009
'ఒకసారి మానవజన్మ ఎత్తిన తరువాత మళ్ళీ నీచజన్మలు ఎత్తడానికి తావుందా?'
అన్న ప్రశ్న బయలుదేరింది ఆశ్రమంలో ఒకనాడు. ఇదమిద్దమని తేలలేదు. భగవాన్ ని అడిగారు.

'చాలా పుణ్యం చేసుకున్న మానవుడు కూడా ఏదో జంతు జన్మ నెత్తవచ్చు.
ఎందుకంటే జంతువు యొక్క ఆయుషు తక్కువనీ, ప్రారబ్దశేషాన్ని
త్వరగా
అనుభవించివెయ్యొచ్చనీ, అటువంటి జన్మని కావాలని కోరుకునే
ఉత్తమ మానవులున్నారు ' అని బదులిచ్చారు భగవాన్.

0 comments: